139 خرداد ماه 31 لغایت28 تاریخ برگزاری: 8 18 الی 10زمان بازدید: 38 محل برگزاری: محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران - فضای باز ضلع شمالی سالن غرفه شرکت B میکاس کمپرسور.

دعوتنامه نمایشگاه بین المللی آگروفود 2019

 نقشه نمایشگاه

بدینوسیله از شما و همکاران گرامیتان دعوت می گردد، تا از غرفه این شرکت دربیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ایران آگروفود به منظوراطلاع از آخرین محصولات و دستاورد های این مجموعه بازدید فرمایید.

139 خرداد ماه 31 لغایت28 تاریخ برگزاری: 8 18 الی 10زمان بازدید: 38 محل برگزاری: محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران - فضای باز ضلع شمالی سالن غرفه شرکت B میکاس کمپرسور.