محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
زمان: سه شنبه 4 آبان الی جمعه 7 آبان 1395
ساعت بازدید: 16 الی 22
سالن فردوسی غرفه 61

the invitation